Provozní řád

VŠEOBECNÉ

Každý návštěvník je povinen seznámit se s návštěvním řádem areálu a tento po celou dobu návštěvy
dodržovat.
Dále je povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny zaměstnanců.
Vstupem do areálu se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením návštěvního řádu.
V případě nedodržení návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců může být návštěvník
vykázán bez možnosti návratu ceny vstupného. Při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude návštěvník
vykázán za pomoci Městské policie či Police ČR.
Provozovatel je oprávněn odmítnout vstup do svých prostorů návštěvníkovi, který již v minulosti porušil
návštěvní řád.
Vstup návštěvníkům do příslušných prostor je povolen pouze v otevírací době.
Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit otevírací dobu, ceníky i výše sankcí, a dále kdykoli uzavřít celý
areál či jen některou jeho část.
Návštěvníkům je umožněno zdarma parkovat se svým dopravním prostředkem na nehlídaném
parkovišti u tribuny.
Provozovatel za případnou škodu na dopravním prostředku neodpovídá.
Prosíme zákazníky, aby při placení požadované služby řádně zkontrolovali vrácené peníze. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.
Návštěvník si vybere skříňku, vysvlékne se, vyzuje a uloží do ní své věci a skříňku uzavře. Každý
návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do šatní skříňky.
Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností. Doporučujeme, aby si návštěvník uložil
cenné věci u správce areálu.
Každý návštěvník je povinen se v prostorech chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující
bezpečnost svou i třetích osob.
Děti mladší 15- ti let mohou do prostor relaxační studio vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18- ti
let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy
relaxačního studia je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel
relaxačního studia žádnou odpovědnost. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že
provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami
vlastním jednáním, nedodržováním návštěvního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců.
Provozovatel všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich
vhodnost na zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.
Návštěvníci jsou povinni využívat pouze k účelům tomu určených a dodržovat obecné zásady
bezpečnosti tak, aby nebyla návštěvníkům ani provozovateli centra způsobena škoda na zdraví či
majetku.
Zjistí-li návštěvník jakoukoli závadu v prostorách, je povinen tuto závadu oznámit na recepci
Jestliže závadu způsobil sám, je povinen vzniklou škodu na místě uhradit, není-li sjednáno jinak.
Do prostorů nemají přístup návštěvníci s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další
návštěvníky, tj. osoby zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty,
hnisavými a otevřeným ranami, bacilonosiči.
Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či
přenosná choroba.
Připomínky k provozu mohou návštěvníci sdělit osobně na recepci, případně využít elektronickou formu
komunikace.
Lékárnička se nachází u správce.
V prostorech sprch je povoleno provádět pouze nezbytnou osobní hygienu. Je zde přísně zakázáno se
holit, provádět manikúru, pedikúru apod.

Wellness – soukromý pobyt

Pobyt trvá 55 minut (5 minut je na úklid a vystřídání zákazníků)
Pokyny pro uživatele wellness
Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou, mýdlem a osušit se.
Pro dospělé rozehříváme na 90-100°C. Pro děti je vhodná teplota 40-50°C. Pokud děti chodí pravidelně,
lze zvýšit teplotu na 70°C.
V sauně je klient povinen sedět či ležet na suchém prostěradle nebo ručníku.
Do wellness je zakázáno nosit předměty ze skla a konzumovat jídlo.
Při znečištění vířivky Vám bude účtována pokuta.
Děti se nesmí pohybovat v prostorách wellness bez dozoru. Za bezpečnost dítěte v těchto prostorách
zodpovídají rodiče.
Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu jen v plavkách s přiléhavou gumičkou nebo v plenkových
kalhotkách určených ke koupání. Je zakázán vstup do wellness při nebo po požití narkotik nebo různých léků, které mohou vyvolat
ospalost, útlum, zvyšovat či snižovat krevní tlak.
Osoby s nemocným srdcem, diabetici, osoby s vysokým nebo nízkým tlakem nebo s jinou vážnou
chorobou by měli wellness využívat pouze se svolením lékaře.
Je zakázáno jakkoliv manipulovat s jednotlivými tlačítky a měnit nastavené hodnoty.
Poškození zařízení Vám bude účtováno dle faktury za opravu.
Ve sprchách a u bazénu jsou klienti povinni dbát mimořádné opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika
úrazu (především v důsledku pádu) na mokré podlaze.
Přinášet hořlaviny, ostré a skleněné předměty, věci páchnoucí a ohrožující zdraví a bezpečnost
zákazníků, znečišťovat prostory sauny, obtěžovat druhé hlučným a nevhodným chováním.

Posilovna

Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy vzniklé neopatrným a neodborným zacházením
s posilovacími stroji.
Při cvičení v posilovně je nutno dodržovat tato pravidla:
– Dodržovat zásady bezpečnosti, ohleduplnosti a hygieny (větrání, ručník)
– Vstup a cvičení je možné pouze v odpovídající čisté cvičební obuvi
– Po použití ukládat činky a kotouče na místo k tomu určené
– Zákazník cvičí individuálně nebo se svým osobním trenérem

Tenis

Řádně si oklepat obuv po odchodu z kurtu a neznečišťovat nadbytečně prostory šaten.
Nevstupovat do prostoru sprch se znečištěnými botami od antuky.
Dodržovat řádně hrací dobu.
Hrací hodina je 55 minut, 5 minut má zákazník na úklid kurtu (síť, hrablo) a na vystřídání zákazníků.

Klubový bazén

Povoleny jsou pouze plavky ke koupání (není dovolen vstup do bazénu s bermudami).
Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat.
Zákaz koupání domácích zvířat, zákaz vstupu do bazénu s obuví.
Zákaz skákání do bazénu mimo určené místo, schůdky (při vylézání u stěn bazénu a při odrážení o
zešikmené stěny bazénu může dojít ke shrnutí vnitřní folie a roztrhnutí).
Zákaz vstupu neplavcům do velkého bazénu.
Nenechávat děti bez dozoru. Osoby mladší 15-ti let a neplavci musí být v doprovodu dospělé osoby.
Děti do 3 let mají povolen vstup jen s plavacími plenkami. Zákaz znečišťování všech prostor bazénu a bazénové vody.
Za nadměrnou hlučnost, která by mohla návštěvníky bazénu obtěžovat, může správce zákazníka
vyloučit bez vrácení vstupného.
Není dovoleno vstupovat do bazénu s nadměrnými nafukovacími hračkami, a jakýmkoliv způsobem
omezovat a obtěžovat zákazníky, kteří jsou též v bazénu.

Důležité upozornění:
Parkování vozidel v areálu je umožněno na parkovišti u tribuny. Parkování u hospody je povoleno pouze
zásobování.
Psi musí být na vodítku, případně mít náhubek. Exkrementy musí páníček ihned uklidit. Voda s miskou pro Vaše
miláčky je k dispozici u okýnka na zahrádce nebo na vyžádání u personálu areálu.
Jízdní kola dávejte pouze do stojanů na to určených.
V areálu jsou umístěny bezpečnostní kamery.
Sezónně zde probíhá focení pro potřeby marketingu areálu. 
Ve všech prostorách je přísně zakázáno:
Převlékání, svlékání a odkládání šatstva mimo prostory tomu určené.
Hlučet a chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky.
Jakkoli tyto prostory znečišťovat.
Zbytečně plýtvat vodou a energiemi.
Úmyslně ničit majetek.
Vstupovat se zvířaty.Provozovat komerční činnost bez předchozího souhlasu provozovatele.
Manipulovat se zařízeními mimo oprávněné osoby (topení, elektroinstalace apod.).
Křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo
jakkoliv ohrožovat provoz.
Do vody močit, plivat, vyplachovat si ve vodě nos a ústa či jakkoliv znečišťovat bazénovou vodu.
Praní prádla a jiných věcí s výjimkou praní plavek mýdlem či šamponem v prostorách sprch.
Svým chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti.